how to build a website for free

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, 

dr Krzysztof Piróg

adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych

Zainteresowania naukowe:

Socjologia konsumpcji, socjologia globalnych procesów społecznych, socjologia kultury, socjologia władzy, teoria socjologiczna, socjologia struktur społecznych, socjologia opinii publicznej, metodologia nauk społecznych, badania ewaluacyjne, fundusze europejskie, myśl społeczna Zygmunta Baumana

Inne (zainteresowania):

Udział w realizacji ponad 20 badań ewaluacyjnych wykonywanych na zlecenie takich podmiotów jak: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym: opracowywanie ofert, przygotowywanie raportów metodologicznych i narzędzi badawczych (scenariusze IDI/FGI, kwestionariusze ankiet/wywiadów standaryzowanych, matryce do analizy danych zastanych), prowadzenie ilościowej oraz jakościowej analizy danych zastanych, moderowanie wywiadów IDI/FGI, analiza wyników badań jakościowych oraz ilościowych, wykonywanie studiów przypadku, opracowywanie/udział w opracowywaniu raportów końcowych.

Pełnione funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w kadencji na lata 2012-2016
Członek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego na lata 2012-2016
Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UR ds. Kształcenia od października 2012 r.
Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego - Członek Zarządu
Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/2015:

Tryb stacjonarny:

Procedura badań ewaluacyjnych
Metodologia nauk społecznych
Metody badań socjologicznych - ćwiczenia (studia doktoranckie)
Metodologia socjologii – ćwiczenia (studia doktoranckie)
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Tryb niestacjonarny:

Procedura badań ewaluacyjnych
Metodologia nauk społecznych
Metody badań socjologicznych - ćwiczenia (studia doktoranckie)
Metodologia socjologii – ćwiczenia (studia doktoranckie)
Socjologia władzy

Publikacje (wykaz):

Wiedza a władza w ujęciu Michela Foucaulta, w: J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Wiedza – władza, Lublin 2009, s. 67-78.
Tekstualizm Richarda Rorty’ego, w: M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Wiedza między słowem a obrazem, Lublin 2010, s. 105-123.
Analiza struktur władzy z wykorzystaniem metafor Panoptikonu, Synoptikonu oraz Demoptikonu, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, s. 138-149.
Społeczne funkcje socjologii w świetle prac Zygmunta Baumana, w: A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło (red.), Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną, Lublin 2012, s. 475-494.
Aksjologia życia społecznego w ujęciu Zygmunta Baumana, w: J. Szymczyk (red.), Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, s. 165-187.
Udział w konferencjach naukowych (opcjonalnie)

Tytuł konferencji: Wiedza – między słowem a obrazem
Organizator konferencji: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL
Czas i miejsce organizacji konferencji: 26-27.11.2009, Lublin
Tytuł wygłoszonego referatu: Teksutalizm Richarda Rorty’ego
Tytuł konferencji: Oblicza nowych mediów
Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
Czas i miejsce organizacji konferencji: 18-19.03.2010, Kraków
Tytuł wygłoszonego referatu: Analiza struktur władzy z wykorzystaniem metafor Panoptikonu oraz Synoptikonu
Tytuł konferencji: XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
Organizatorzy konferencji: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Czas i miejsce organizacji konferencji: 8-11.09.2010, Kraków
Tytuł wygłoszonego referatu: Konsument a obywatel: analiza zjawiska konsumpcjonizmu w kontekście prac Jeana Baudrillarda, George’a Ritzera, Zygmunta Baumana oraz Benjamina Barbera.
Tytuł konferencji: „Kontrowersje dyskursywne – pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką spoleczną”
Organizatorzy konferencji: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL
Czas i miejsce organizacji konferencji: 18-19.10.2010, Lublin
Tytuł wygłoszonego referatu: Społeczne funkcje socjologii w ujęciu Zygmunta Baumana
Tytuł konferencji: „Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja’”
Organizator konferencji: Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Czas i miejsce organizacji konferencji: 9-11.05.2011, Rzeszów
Funkcja: Organizator i przewodniczący grupy tematycznej: „Ewaluacja rozwoju regionalnego”
Tytuł konferencji: „Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja’”
Organizator konferencji: Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Czas i miejsce organizacji konferencji: 9-11.05.2011, Rzeszów
Tytuł wygłoszonego referatu: Ewaluacja hybrydowa jako trzecia droga pomiędzy ewaluacją wewnętrzna i zewnętrzną
Tytuł konferencji: „Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”
Organizator konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Czas i miejsce organizacji konferencji: 1-2 grudnia 2011 r.
Tytuł referatu: Tworzenie iluzji społecznych w społeczeństwie konsumpcyjnym
Tytuł konferencji: „V Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna”
Organizator konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Czas i miejsce organizacji konferencji: 27.11.2012 r., Rzeszów
Tytuł wygłoszonego referatu: „Postawy respondentów wywiadów pogłębionych w ramach badań ewaluacyjnych”
Tytuł konferencji: X SOCJOLOG NA RYNKU PRACY. Absolwent socjologii na walizkach, 
Czas i miejsce konferencji: 19.11.2012 r., Lublin
Udział w panelu dyskusyjnym: Młody badacz na rynku pracy
Tytuł konferencji: XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
Organizatorzy konferencji: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Szczeciński
Czas i miejsce organizacji konferencji: 11-14.09.2013, Szczecin
Tytuł wygłoszonego referatu: Kto mówi? Analiza zaproszeń do wybranych programów publicystycznych

Telefon

telefon 17 872 13 31


Gabinet

pokój 315
budynek A1
Instytut Socjologii UR
3. piętro

Email

 kpirog@ur.edu.pl

Konsultacje dla studentów

Piątek 14.15-16.15
(w tyg. 2/4)